Δικαιολόγηση Απουσιών

Απουσίες

  • Η απουσία από το Σχολείο επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους (ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι). Δεν καταχωρίζονται απουσίες σε μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές, κλπ.).

Δικαιολόγηση Απουσιών

  • Απουσίες μέχρι δύο συνεχόμενων ημερών δικαιολογούνται με ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα (χορηγείται από το Σχολείο). Ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 10 ημερών ανά έτος ανεξάρτητα από τον ημερήσιο αριθμό των απουσιών.

Προθεσμία: Δέκα (10) εργάσιμες μέρες μετά την επιστροφή του μαθητή.

  • Απουσίες πάνω από δύο μέρες μπορούν να δικαιολογηθούν με βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού.
    • Προσκομίζεται από τον κηδεμόνα εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του

μαθητή στο Σχολείο.

Απουσίες που δε δικαιολογούνται

  • Όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Διευθυντή σε ώρες του προγράμματος (μεμονωμένες ή συνεχείς).

Ενημέρωση Γονέων

Το Σχολείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με επιστολή τους γονείς ? κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών, μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) απουσιών.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

άρθρο 35 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65)?Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών ?

Α. Επαρκής (Εξετάζεται τον Ιούνιο)

  1. Σύνολο απουσιών : 0 ? 50
  2. Σύνολο απουσιών : 50 ? 114

– Όλες οι πάνω από 50 να είναι δικαιολογημένες

Εξαίρεση: Σύνολο απουσιών : 114 ? 164

– Όλες οι πάνω από 50 να είναι δικαιολογημένες

– Μέσος όρος προφορικής βαθμολογίας τριμήνων: 15

– Διαγωγή ?κοσμιότατη?

 

Β. Ανεπαρκής (Επαναλαμβάνει την τάξη)

ο μαθητής έχει πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις   περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.